Què és?

Som una associació de pares d'alumnes que treballem junts per assolir els següents objectius:

 • Sensibilitzar als pares de la importància que té a l'educació dels nostres fills el tenir una visió d'aquesta com una tasca compartida i coordinada entre nosaltres i els professionals del centre.
 • Ser el nexe principal entre pares i mares d'alumnes i el Col·legi. De la mateixa manera que el col·legi ha de trobar en l'AMPA un esglaó més en que recolzar-se per portar a terme iniciatives que òbviament repercutiran positivament en l’educació del nostres fills .

Amb la finalitat de:

 • Promoure la intervenció dels pares,de les mares i, si escau, dels alumnes, en el control i la gestió del Centre, i a aquest efecte, proposar candidats al Consell Escolar del Centre en representació dels pares, mares i tutors.
 • Donar suport i assistència als pares, mares i tutors membres de l’Associació i, en general, a tots els components de la comunitat escolar i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò convenient per a l’educació dels/de les seus/ves fills/es o pupils.
 • Cooperar en les activitats educatives del Centre, treballar amb el Consell Escolar del Centre pel que fa a l’establiment de criteris per a la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials que es puguin prestar.
 • Presentar i proposar al Consell Escolar programes d’activitats complementàries, visites, viatges, menjadors i colònies, així com participar en la seva realització.
 • Programar i realitzar activitats pròpies de l’Associació, així com organitzar l’adquisició col·lectiva i, si escau, la distribució de mitjans necessaris per a l’educació que estiguin a càrrec dels pares i mares.
 • Informar els membres de l’Associació i del Centre de les activitats i afers que hi porten a terme, i impulsar el ple exercici des drets i el compliment dels deures.
 • Fer de nexe entre el Centre d’Educació i el seu entorn, per tal de facilitar la col·laboració en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral.
 • Realitzar activitats culturals i de formació de pares i mares i organitzar-ne també altres de tipus esportiu i recreatiu per a l’esbarjo dels associats.
 • Portar a terme activitats anàlogues que s’emmarquin dins la normativa vigent en matèria d’educació.
 • Impulsar iniciatives extraescolars que complementin la formació del nens.

Junta AMPA

President

Josep Gonzalez

Vicepresidenta

Lidia Trujillo

Secretaria

Raquel Torres

Tresorera

Sandra Parra

Tots drets reservats © 2016 - Design & Development by fuerademiweb.com